Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Θέση-Εργασίας-Μηχανικός-Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Ετοιμασία προσφορών για Φωτοβολατϊκά Συστήματα
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο παρεμφερές
 • Ιδανικά 3 και πλέον χρόνια σχετικής εμπειρίας
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] κωδικός DE0819

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτηκότητα.

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα»

Bussiness4Climate

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα» που χρηματοδοτείται από το Climate-KIC, μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Σκοπός του έργου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει σε κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς, που δε συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Trading System, ETS), τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους και τον καταρτισμό ενός σχεδίου δράσης για την κάθε επιχείρηση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αυτών.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ΦΒ και προσομοίωση της λειτουργίας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση PVSyst.
 • Επεξεργασία διαθέσιμου εξοπλισμού (πλαίσια και μετατροπείς) με σκοπό την κατάληξη στο βέλτιστο παραγωγικά και οικονομικά συνδυασμό.
 • Επεξεργασία Τεχνικών Οδηγών του ΔΣΔ.
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης ΦΒ, με βάση τις απαιτήσεις του ΔΣΔ, στην Χαμηλή και Μέση Τάση. 
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Σχεδιασμός όδευσης και υπολογισμό διατομών καλωδίων με βάση διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος CAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός DE0619

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Ανακοίνωση Χορηγιών για ΑΠΕ & ΕΞΕ 2019

Μετά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, σας επισυνάπτουμε τις λεπτομέρειες για τη Δέσμη Χορηγιών που θα εφαρμοστούν στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, Θερμομόνωσης Οροφών και Ενεργειακών Ελέγχων:

 1. Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 8/10/2018. . Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα αυξηθεί από το 25% στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται από τα €1.250 στα €1.500.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).  Η χορηγία θα ανέρχεται στα €250 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.000. Για τους ευάλωτους καταναλωτές η χορηγία θα ανέρχεται στα €900 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €3.600.
 1. Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering). Για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού η χορηγία θα ανέρχεται στα €300 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.200 και για τη θερμομόνωση οροφής το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα €1.800.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για το σχέδιο αυτό το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΗΚ για τα τεχνικά θέματα. Η χορηγία θα ανέρχεται στα €500 ανά kW με μέγιστο ποσό τις €2.000.
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε υφιστάμενες Κατοικίες, το οποίο θα αφορά νέες αιτήσεις για το 2019 .
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 1. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκ. ευρώ για τις υφιστάμενες αιτήσεις του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», οι οποίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε 4 μήνες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλες οι αιτήσεις.

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε το ποσό χορηγιών για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:

 1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1. €250,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000,00
 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  1.  Από 25% στο 35%
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.250,00 στα €1.500,00
 3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1.  €900,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €3.600,00 από €2.700,00
 4. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
  1.  €300,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200,00
  2. 35% με Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.800,00
  3. ΟΦΕΛΟΣ €500,00
 5. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  1.  €500,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €2.000,00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
☎: 22311234 
📧: [email protected]

We are hiring – Project Manager

Job Opening - Project Manager

Κενή Θέση – Project Manager 

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Project Manager.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Ενεργειακών Υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων.
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ανάπτυξη του έργου
 • Σύνταξη και διαχείριση φακέλων.
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης έργου και διαχείριση της υλοποίησης των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού
 • Πιστοποίηση σε Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε θέματα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 2 – 4 χρόνια στη διαχείριση έργων
 • Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CAD, MS Office, PVSyst
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τρίτη 19/02/2019 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Διπλή Επιχορήγηση – Διπλή Ευκαιρία | Χρηματοδότηση Οικιακών Φωτοβολταϊκών

Διπλή Επιχορήγηση Οικιακών Φωτοβολταϊκών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την προετοιμασία Σχεδίου χορηγίας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές  καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020.

Παράλληλα με την κρατική χορηγία, o όμιλος μας θα επιχορηγήσει επιπλέον τους καταναλωτές οι οποίοι θα επιλέξουν να προχωρήσουν μαζί μας για την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με ποσό που θα φτάνει μέχρι και τα €500.

Για να προχωρήσετε άμεσα με το σχέδιο και να επωφεληθείτε της διπλής Επιχορήγησης επικοινωνήστε μαζί μας στο 22311234 ή μέσω email στο [email protected].

*Η διπλή Επιχορήγηση Ισχύει για όσους προχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2018

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση του ΥΕΕΒΕΤ για το σχέδιο εδώ.

Έρχεται Επιχορήγηση για εγκατάσταση οικιακών Φωτοβολταϊκών | 2018

Έρχεται Επιχορήγηση για εγκατάσταση οικιακών Φωτοβολταϊκών | 2018

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε σε σχεδιασμούς στους οποίους προβαίνει το Υπουργείο για προκήρυξη σχεδίων για επιδότηση ΑΠΕ από οικιακούς χρήστες, ώστε η Κύπρος να πετύχει τους ευρωπαϊκούς της στόχους μέχρι το 2020.

Δεν υπάρχει ακόμη κάποια τελική απόφαση, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσει η υλοποίηση των πιο πάνω σχεδίων και μάλιστα σε συνδυασμό με κάποια άλλα μέτρα χρηματοδότησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειώσουν την κατανάλωση και κατ’ επέκταση τους λογαριασμούς της ΑΗΚ.

Το κόστος για τη χρηματοδότηση των μέτρων, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη στο σύνολό του, ενώ αναμένεται να καλυφθεί από το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο οποίο συνεισφέρουν οι πελάτες της ΑΗΚ με τέλος ένα σεντ την κιλοβατώρα. Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους του ρεύματος εντός του 2018, μειώθηκε η συνεισφορά του ταμείου για την αγορά ενέργειας από υφιστάμενα έργα ΑΠΕ και σημειώθηκαν αποθέματα, τα οποία μέσω των μέτρων που θα εξαγγελθούν θα επιστραφούν στους καταναλωτές.

Ύψος χρηματοδότησης

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ύψος της επιδότησης για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να φτάσει στο μεταξύ 20% με 30% του συνολικού κόστους.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές ήδη προσφέρεται κρατική επιχορήγηση (€900 για κάθε εγκατεστημένο kWh, με υψηλότερο ποσό επιδότησης τις €2.700).

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη του σχεδίου αφήστε τα στοιχεία σας πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά μπορείτε να δείτε εδώ.

Συνεχόμενες αυξήσεις σε πετρέλαιο και ηλεκτρικό μέχρι το 2019! Εσύ πόσο ακόμα αντέχεις να πληρώνεις;

Συνεχόμενες αυξήσεις σε πετρέλαιο και ηλεκτρικό μέχρι το 2019! Εσύ πόσο ακόμα αντέχεις να πληρώνεις;

Μήνα με τον μήνα διαπιστώνουμε την αύξηση στο κόστος ενέργειας με επακόλουθο να αυξάνεται το κόστος μίας κατοικίας για να διατηρήσει την θερμική άνεση στους χώρους της. Με τα σωστά ενεργειακά συστήματα μπορείτε να παράγετε την δική σας δωρεάν ενέργεια, καθώς και να περιορίσετε τη ροή της θερμότητας από και πρός τους χώρους του κτιρίου ανάλογα με την εποχή. Με πολύχρονη γνώση και εμπειρία μας στα Ενεργειακά Συστήματα, ετοιμάσαμε τον πιο κάτω οδηγό που θα σας βοηθήσει να φτιάξετε την δική σας Ιδανική Κατοικία με σχεδόν μηδενικό κόστος σε ανάγκες ενέργειας.

Net Metering – Μηδενίστε τους λογαριασμούς σας

Τα φωτοβολταϊκά είναι τα πλέον κατάλληλα συστήματα για την διασφάλιση σταθερότητας κόστους για Νέες και Υφιστάμενες κατοικίες και υποστατικά καθώς μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην Κύπρο τα φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρονται ιδιαίτερα λόγο της μεγάλης ηλιοφάνειας που έχουμε τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Τα πλεονεκτήματα είναι η εξοικονόμηση, η οικολογική παραγωγή ενέργειας, η αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία, η ελάχιστη συντήρηση που απαιτείται ενώ η διάρκεια ζωής των συστημάτων είναι πέραν των 25 χρόνων. Η ηλιακή ενέργεια είναι ιδανική, αφού είναι δωρεάν και στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια για περισσότερες από 325 μέρες τον χρόνο.

Heat Pump – Ιδανική λύση για θέρμανση

Ο χειμώνας πλησιάζει και οι ανάγκες θερμότητας στους χώρους μας αυξάνονται. Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια από τις βέλτιστες και ενδεδειγμένες λύσεις για εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτίρια, μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Οι αντλίες θερμότητας διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες άνεσης από κάθε άλλο σύστημα θέρμανσης και αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ολοκληρωμένης θερμομόνωσης στο κτήριο. Ακόμα και στις υφιστάμενες κατοικίες μπορείτε να αντικαταστήσετε των λέβητα πετρελαίου με σύστημα αντλίας θερμότητας μιας και ο χειμώνας πλησιάζει και θα χρειαστείτε να εφοδιαστείτε με πετρέλαιο σε υψηλότερη τιμή. Στις υφιστάμενες και νέες κατοικίες, σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκά μπορεί να έχει σταθερά σχεδόν μηδενικό λειτουργικό κόστος ενώ παράλληλα μπορείτε να απολαμβάνετε ομοιόμορφη και σταθερή θερμοκρασία, δυνατότητα αυτονομίας σε κάθε δωμάτιο, χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης και εξοικονόμηση χώρου.

Ολοκληρωμένη Θερμομόνωση – Μείωση Ενεργειακής Απώλειας

Η Εξωτερική θερμομόνωση και τα θερμομονωτικά κουφώματα είναι τα βασικά παθητικά στοιχεία του κτιρίου που μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστον την επιρροή των εξωτερικών θερμοκρασιακών συνθηκών στο εσωτερικό του κτιρίου που σε συνδυασμό με τη χρήση συστημάτων υψηλής απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη (heat pump) και τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να διασφαλίσουν την πλήρη και μόνιμη απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χρειάζεται προσοχή στην εγκατάσταση των πιο πάνω ενεργειακών συστημάτων όμως ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί τόσο στο σύστημα θερμομόνωσης που θα εγκατασταθεί στο σπίτι σας όσο και στον τρόπο εφαρμογής του. Τα συστήματα θερμομόνωσης θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση EOTA, καθώς και εγγύηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Επιπλέον η εφαρμογή των συστημάτων θα πρέπει να γίνονται από εγκεκριμένους εγκαταστάτες για την διασφάλιση της σωστής εφαρμογής τους. Με αυτά τα κριτήρια εξασφαλίζεται σε εσάς και την οικογένεια σας μια άνετη διαβίωση σε βάθος χρόνου. Η εταιρία μας ως εγκεκριμένος εγκαταστάτης θερμομόνωσης μπορεί να σας προσφέρει γραπτές εγγυήσεις τόσο για τα υλικά και τα συστήματα θερμομόνωσης κατευθείαν από τους κατασκευαστές, όσο και για την εφαρμογή της θερμομόνωσης.

Επικοινωνήστε με ένα από τους ενεργειακούς μηχανικούς της εταιρείας μας για σωστή καθοδήγηση και λύσεις για την δική σας κατοικία, χτισμένη με τα κατάλληλα ενεργειακά συστήματα, εκμεταλλευόμενοι τόσο την εμπειρία μας όσο και την γνώση μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 22311234 ή μέσω email στο [email protected].

Προκηρύχθηκε το Νέο Σχέδιο Επιχορήγησης «Θερμομόνωσης Οροφής σε υφιστάμενες Κατοικίες»

Free download-ROOF website

Προκηρύχθηκε το Νέο Σχέδιο Επιχορήγησης «Θερμομόνωσης Οροφής σε υφιστάμενες Κατοικίες»

Έγινε η προκήρυξη από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, για το νέο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης Οροφών σε υφιστάμενες κατοικίες με επιχορήγηση.

Το σχέδιο είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την οροφή της κατοικίας σας με μειωμένο κόστος που καλύπτεται από την χορηγία.  Με την θερμομόνωση της οροφής περιορίζετε σημαντικά τις απώλειες θερμότητας, σε ποσοστό 25-30%, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην οικογένεια σας.

Ποσό Επιχορήγησης

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης θα είναι στα 3 εκ. Ευρώ ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ανα αιτητή αναμένετε να είναι στο 25% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης με μέγιστο ποσό τα €1,250.00.

Περισσότερες λεπτομερείς σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις μπορείτε να δείτε στον οδηγό του σχεδίου που ετοιμάσαμε για εσάς.

Ενδιαφέρεστε να πάρετε τον οδηγό και να προχωρήσετε άμεσα με τις εργασίες και την υποβολή αίτησης; Εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε και 100% εγγυημένη έγκριση της αίτησης σας.

Μετά την υποβολή των στοιχείων σας στην πιο κάτω φόρμα ένας εξειδικευμένος ενεργειακός μηχανικός της Karantonis Group θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις λεπτομέρειες. Η εταιρία μας μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε πάντα με πιστοποιημένα συστήματα και γραπτές εγγυήσεις για το αποτέλεσμα.

Πατήστε πιο κάτω «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» και ξεκινήστε τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θερμομόνωση της οροφής μπορείτε να δείτε εδώ.

Τι σημαίνει ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σήμερα;

Βρίσκεστε στην διαδικασία Ανέγερσης ή Αγορά κατοικίας; Ποια είναι η Ιδανική Κατοικία για εσάς; Ίσως είναι η μεγαλύτερη απόφαση ζωής. Σε αυτή θα ζήσετε τα όνειρα σας και θα περάσετε πολλές ώρες της ζωής σας με την οικογένεια σας. Η Ιδανική Κατοικία δεν είναι μόνο η άνεση στο εμβαδόν του χώρου, αλλά και η θερμική άνεση του κτιρίου που μπορούν να προσφέρουν τα ενεργειακά συστήματα.

Χρόνο με τον χρόνο διαπιστώνουμε την αύξηση στο κόστος ενέργειας με επακόλουθο να αυξάνεται η ανάγκη μιας κατοικίας με θερμική άνεση στους χώρους διαβίωσης. Με τα σωστά ενεργειακά συστήματα μπορείτε να περιορίσετε τη ροή της θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Με πολύχρονη γνώση και εμπειρία στα Ενεργειακά Συστήματα ετοιμάσαμε τον πιο κάτω οδηγό που θα σας βοηθήσει για να φτιάξετε την δική σας Ιδανική Κατοικία.

Κάνε κλικ στο “ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ” και πάρτε τον οδηγό.