Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας Τριών Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2013

 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμόΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γιαΦυσικά και νομικά πρόσωπακαθώς και φορείς του δημοσίου τομέαΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση τηςΗλεκτροπαραγωγήςαπο Μεγάλα Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας.

Τροποποίηση Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Β

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκάστου Φωτοβολταϊκού Συστήματος για κάθε αίτηση για Αυτοπαραγωγή είναι πεντακόσια (500) kW και η ελάχιστη δέκα (10) kW. Όλοι οι αιτητές ανεξαρτήτως της ισχύος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που θα εγκαταστήσουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΡΑΕΚ για παροχή Εξαίρεσης από Άδεια.

Τέλη εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού μετρήσεων

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.
 • Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο, ως ακολούθως:
  • Σύνδεση στη ψηλή τάση: 1,31 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη μέση τάση: 1,63 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη χαμηλή τάση: 2,01 € cent / παραγώμενη kWh
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ.
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ.
 • Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιώνστον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Net – Metering)

 • Ο παραγωγός / καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με €37,03 ανά εγκατεστημένο kWpτου Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επιπλέον, επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας,με βάση τοσυντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί ετήσιο τέλος € 2,16/εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επίσης, επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος €8,05 / εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε €47,23.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή σε έξη ισόποσες δόσεις και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του Προμηθευτή (€7,87 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκούτου συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ για τη διμηνία).

Ανακοίνωση του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Φ.Σ. σε ευάλωτους καταναλωτές

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατηγορίας ΦΒ4.1 του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3 kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής –  κατανάλωσης (“net – metering”).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ευάλωτοι καταναλωτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 8η Ιουλίου 2013 μέχρι την 8η Αυγούστου 2013.

Ανακοίνωση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου

 

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

Σχέδιο Α:

1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, συνολικής δυναμικότητας 6 MW με χορηγία και συνολικής δυναμιοκότητας 9 MW άνευ χορηγίας.

2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, συνολικής δυναμικότητας 0,2 MW άνευ χορηγίας.

Σχέδιο Β:

Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 10 MW άνευ χορηγίας.

Απόφαση ΡΑΕΚ 881/2013 για Φωτοβολταϊκά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αποφάσισε να διευρύνει και διευκολύνει την εφαρμογή της τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων παραγώμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering).
 • Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές μονάδες.
 • Επιτάχυνση Διαδικασιών

Συμμετοχή της K-Energy Ltd στην 8η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας – SAVENERGY 2012

Στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρίας και ξεκινώντας την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος της , η K-Energy Ltd θα συμμετάσχει στην 8η Έκθεση Εξοικονόμηση Ενέργεια – SAVENERGY 2012 που θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Μαρτίου 2012 στο χώρο τη Αρχή Κρατικών Εκθέσεων.

Εμείς, οι άνθρωποι της K-Energy Ltd, σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε στο περίπτερο μας για προσωπική γνωριμία και παρουσίαση των προϊόντων μας.

Θα μας τιμήσει η παρουσία σας στην εκδήλωση, για ενημέρωση και ανοικτή συζήτηση, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Μαρτίου και ώρα 15:00 στο περίπτερο μας (Αρ.630).

Πρόσκληση
Σχεδιάγραμμα

Πρόταση ΣΕΑΠΕΚ προς Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου

ΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ του προϋπολογισμού χωρίς καμία αύξηση στη χρέωση για ΑΠΕ, στους λογαριασμούς της Α.Η.Κ.

Άμεση έγκριση όλων των αιτήσεων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποβλήθηκαν το 2010, συνολικής ισχύος 27MW, και εξαγγελία Σχεδίου για νέες αιτήσεις, για οικιακά και μικρά εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής ισχύος 5MW όπως έχει ήδη αποφασιστεί από την κυβέρνηση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ & ΕΞΕ

Εν αναμονή της ψήφισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων του προτεινόμενου Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για ΑΠΕ & ΕΞΕ, η συζήτηση μεταφέρθηκε για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής την ερχόμενη βδομάδα. Η KEnergyLtd κατανοεί την αγωνία και των προβληματισμό των πελατών μας και του επενδυτικού κοινού γύρω από το θέμα αλλά θα σύστηνε ακόμα λίγη υπομονή. Ελπίζουμε ότι σύντομα οι διαφορές θα γεφυρωθούν και Βουλή θα προχωρήσει στην έγκριση και ψήφιση του κονδυλίου.

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 400 κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικής μηχανικής NMC.KALACONSULT & ASSOCIATESLTD, προσκαλεί τους υποψήφιους προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά για το πιο πάνω πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 400 κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους.